Lebadang's horses 
Lê Bá Ðảng
Ngựa trong giấc mơ

 © Copyright Lebadang

Ngựa Lê Bá Ðảng